Οι λιμένες αποτελούν ζωτικούς κρίκους στην αλυσίδα των θαλάσσιων μεταφορών, επηρεάζοντας  καθοριστικά την ποιότητά τους. Πρόσφατες καταγραφές των ναυτικών ατυχημάτων υποδεικνύουν ότι 60% αυτών οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα. Η πλειοψηφία τους θα μπορούσε να αποφευχθεί αν υπήρχαν τα κατάλληλα μέσα υποστήριξης της ναυσιπλοΐας.

Το παρόν ερευνητικό έργο, με τίτλο «Εργαλείο Υποστήριξης Αποφάσεων για τη Ναυσιπλοΐα σε Λιμένες» - Accu-Waves, έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της επίδρασης των θαλάσσιων συνθηκών στις διαδικασίες είσπλου, επιλογής θέσης, απόπλου σκαφών και την ανάπτυξη προγνωστικού εργαλείου υποστήριξης των σχετικών αποφάσεων από πλευράς λιμένα και πλοίου. Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι η αύξηση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, η βελτιστοποίηση της διαδικασίας επιλογής κατάλληλων θέσεων πρόσδεσης σκαφών και η ποιοτική αναβάθμιση λιμενικών υπηρεσιών και απόδοσης των λιμένων, ιδίως κατά τις διαδικασίες προσέγγισης πλοίων στο λιμένα και στις λιμενολεκάνες του.

Το προς ανάπτυξη εργαλείο θα παρέχει αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση θαλάσσης τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και σε τριήμερη πρόγνωση ανά 3 ώρες.

Η εφαρμογή θα βασίζεται σε υδροδυναμικά μοντέλα και θα αντλεί δεδομένα από προγνώσεις ανοιχτής θαλάσσης.