Θαλάσσια Υδροδυναμική

Ύλη

¦  Εισαγωγή στους θαλάσσιους κυματισμούς.

¦  Μηχανισμοί γένεσης ανεμογενών κυματισμών.

¦  Επισκόπηση κυματισμών μικρού ύψους και μετασχηματισμών στα ρηχά: Διάθλαση λόγω ρεύματος, περίθλαση, ανάκλαση.

¦  Μακρά κύματα.

¦  Μη γραμμικά κύματα: Κύματα Stokes ανώτερης τάξης, κύματα πεπερασμένου ύψους σε ρηχά νερά, προσέγγιση Boussinesq.

¦  Αλληλεπίδραση κυμάτων - ρευμάτων.

¦  Εξίσωση ήπιας κλίσης.

¦  Θραύση κυμάτων, φαινόμενα στη ζώνη θραύσεως.

¦  Φασματική περιγραφή κυμάτων, ενεργειακό ισοζύγιο και φυσικοί μηχανισμοί μεταβολών.

¦  Πρόγνωση κυματισμών, στατιστικά χαρακτηριστικά και παράμετροι σχεδιασμού.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται κατά 80% από την τελική εξέταση και κατά 20% από τις ασκήσεις.

Σύνδεσμος

http://postgrad.hydro.ntua.gr/el/2019/05/31/c1-1-thalassia-ydrodynamiki/

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1099

Παράκτιο Περιβάλλον

Ύλη

(α) Γεωλογική ιστορία ακτών και παράκτιας ζώνης.

¦  Ταξινόμηση και μορφολογία ακτών.

¦  Γεωμορφές διάβρωσης και απόθεσης και τρόποι σχηματισμού.

¦  Ιζήματα: ταξινόμηση, σύσταση, υφή ωριμότητα, προσανατολισμός.

¦  Κοκκομετρική ανάλυση ιζημάτων: μέθοδοι, στατιστικές κοκκομετρικές παράμετροι και περιβαλλοντική ερμηνεία .

¦  Διεργασίες – μοντέλα ιζηματογένεσης.

¦  Παράγοντες που επηρεάζουν την ιζηματογένεση μετά την απόθεση: ευστατικές κινήσεις της θάλασσας, τεκτονική, μετακινήσεις μαζών, άνοδος και διαφυγή αερίων, παλιρροιακά κύματα.

¦  Οι ακτές της Ελλάδας.

(β) Κλιματικές αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο, στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα.

¦  ‘Ανοδος στάθμης θαλάσσης.

¦  Διάβρωση της παράκτιας ζώνης.

¦  Κυματικές καταιγίδες.

¦  Αιγιαλός και παραλία: Νομοθεσία, οριοθέτηση, μετατόπιση.

¦  Επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στην ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης, δείκτες παράκτιας τρωτότητας.

¦  Προστασία της παράκτιας ζώνης και στρατηγική οπισθοχώρηση.

¦  Υπολογιστικές μέθοδοι για την εκτίμηση της μετατόπισης της ακτογραμμής.

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης

Ύλη

¦  Η παράκτια ζώνη ως έκφραση φυσικών και ανθρωπογενών δυναμικών ισορροπιών.

¦  Χαρακτηριστικά των παράκτιων οικοσυστημάτων.

¦  Περιβαλλοντικές πιέσεις στις ακτές, εξέταση στην προοπτική ενδεχόμενης κλιματικής αλλαγής.

¦  Μεθοδολογία ολοκληρωμένης διαχείρισης.

¦  Εξέταση πολεοδομικών ζητημάτων στην παράκτια ζώνη.

¦  Αιγιαλός και παραλία: νομοθεσία, νομολογία, Ευρωπαϊκή πολιτική, Διεθνές Δίκαιο.

¦  Μελέτες χαρακτηριστικών περιπτώσεων.

Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Παράκτια Ζώνη

Ύλη

¦  Επισκόπηση βασικών αριθμητικών μεθόδων για επίλυση ελλειπτικών, παραβολικών και υπερβολικών εξισώσεων και σχετικές εφαρμογές.

¦  Ανάλυση ευστάθειας και ακρίβειας, αριθμητική διάχυση.

¦  Υπολογιστικά πλέγματα.

¦  Μαθηματικά μοντέλα παράκτιας κυκλοφορίας: εξισώσεις ρηχών υδάτων, ταξινόμηση μοντέλων, οριακές συνθήκες, προσομοίωση ανεμογενούς και κυματογενούς κυκλοφορίας, εφαρμογές με χρήση υπολογιστικών κωδίκων, ρύθμιση και επιβεβαίωση μοντέλων.

¦  Προσομοίωση διασποράς ρύπων στην παράκτια ζώνη.

¦  Προσομοίωση στερεομεταφοράς, διάβρωσης και εξέλιξης ακτογραμμής.