Το ΕΛΕ δραστηριοποιείται στα παρακάτω αντικείμενα :

¦ Θαλάσσια υδραυλική

¦ Λιμενικά έργα

¦ Ακτομηχανική

¦ Παράκτιο χωροταξικό σχεδιασμό.

Το Εργαστήριο παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλες τις θεματικές περιοχές ενδιαφέροντος ως ανάδοχος ή σύμβουλος. Οι κατηγορίες υπηρεσιών του Εργαστηρίου δίδονται στον παρακάτω κατάλογο:

1.   Αριθμητικοί Υπολογισμοί – Προσομοιώσεις

Εκτέλεση αριθμητικών υπολογισμών και προσομοιώσεων σε προβλήματα που καλύπτουν όλες τις θεματικές περιοχές ενδιαφέροντος του Εργαστηρίου.

Μελέτη σε φυσικό προσομοίωμα:

Προσομοίωση παράκτιων συστημάτων:

ü Διερεύνηση κυματικής διαταραχής σε λιμένα.

ü Διερεύνηση ακτομηχανικών επιπτώσεων.

ü Έλεγχος επάρκειας – αποκατάσταση - βελτίωση λειτουργίας λιμενικών έργων.

ü Διερεύνηση μη συμβατικής κατασκευής λιμενικών έργων (κυματοθραύστες με αναβαθμό, απορροφητικά κρηπιδώματα κ.ά).

ü Άρση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (προσάμμωση σε λιμένες, διάβρωση γειτνιαζόντων ακτών, συσσώρευση φυκών σε λιμενολεκάνες, ανανέωση υδάτων κ.ά).

ü Φυσικό προσομοίωμα αρχαίων λιμένων.

2.   Εργαστηριακές Μετρήσεις

Διενέργεια μετρήσεων μεταβλητών (ταχύτητα, πίεση, βάθος) ροής στην δεξαμενή Δ1.

3.   Μετρήσεις Πεδίου

Διενέργεια μετρήσεων (α) ύψους κύματος, στάθμης θαλάσσης, ταχύτητας ρευμάτων και φυσικών χαρακτηριστικών θαλασσίων υδάτων, (β) ταχύτητας ροής, στάθμης και φυσικών χαρακτηριστικών επιφανειακών υδάτων και (γ) στάθμης και φυσικών χαρακτηριστικών υπογείων υδάτων.

4.   Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα που άπτονται των θεματικών ενοτήτων του Εργαστηρίου. Τα μέλη του Εργαστηρίου έχουν κατά καιρούς διατελέσει σύμβουλοι φορέων, π.χ. Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Αιγαίου, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών Κύπρου, ΟΡΣΑ, ΕΟΤ, ΔΕΗ, ΟΕΟΑ-ΑΘΗΝΑ 2004, ΓΓΕΤ, ΟΛΠ, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ζακύνθου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνης, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου, Οργανισμός Λιμένα Ραφήνας Α.Ε., Οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου Α.Ε., Λιμενικά Ταμεία.